Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Négy- és nyolcosztályos gimnázium Budapest szívében
hatter


Tájékoztató az önkéntes munkáról

A közösségi szolgálatról

I. Bevezető

Néhány évvel ezelőtt, a társadalmi bizalomról szóló felmérésben a megkérdezettek több mint nyolcvan százaléka válaszolta azt, hogy senki nem törődik a másikkal. Ez a közgondolkodást jelző arány a sürgős beavatkozás szükségességét jelzi.

Ez jelenik meg a NAT-ban ill. a köznevelés törvényben

NAT: célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, és a segítő magatartás kialakítását a tanulókban.( kölcsönösség, együttműködés!, nem csak látogatás, hanem velük együtt kell tevékenykedni: beszélgetni, játszani, receptet cserélni stb)

A köznevelési törv:

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”. ( Üzleti jellegű tevékenység, haszonszerzés nem lehet része a közösségi szolgálati tevékenységnek. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a közösségi szolgálat a kölcsönösség elvén alapul, a segítő és a segített közötti kapcsolaton, ebből eredően nem számítható be pusztán az adománygyűjtés, különösen akkor nem, ha az pénzbeli. Abban az esetben sem szerencsés adományt gyűjteni, ha az nem pénzbeli, hanem más, pl. élelmiszer, ha azt nem a tanuló adhatja át közvetlenül az arra rászorulónak)

A fenti célok megvalósulásának érdekében született meg a köznev-i törv-ben szereplő szabályozás. Vagyis:

Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat teljesítése, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. Ez az idén 9- 11. évfolyamos középiskolai tanulókat érinti. A tanulók számára a középiskolák a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket.( Évi kb 14-15 óra egy gyerek esetében (5-5 óra felkészítés, értékelés) Természetesen adódhatnak olyan élethelyzetek, amelyek miatt a tanuló ettől eltérő módon vesz részt a közösségi szolgálat teljesítésében (adott tanévben nyelvvizsgára készül, aktív sportoló, hosszabb betegség is előfordulhat). Ebben az esetben a szülőnek írásban kell kérnie, illetve jeleznie az iskola felé, hogy gyermeke mikor tud eleget tenni kötelezettségének)

II.A közösségi szolgálat keretei

Egészségügyi:

A tanulók a következő feladatokat láthatják el az ápolószemélyzet által jóváhagyott esetekben és módon:

 • a beteg kísérete a betegszállítókkal együtt, és ha erre szükség van, várakozás a beteggel;
 • segítség a beteg felültetésekor, kiültetésekor, sétáltatásakor (de nem betegmozgatás, ami ápolói feladat);
 • a beteg környezetének rendben tartása, segítés az étkezésben, ivásban;
 • felolvasás, beszélgetés, beteg mellett tartózkodás, a betegek meghallgatása;
 • a beteg kéréseinek tolmácsolása az ápolószemélyzet felé;
 • betegek és hozzátartozóik tájékozódásban való segítése;
 • kórtermekbe látogatás és igény szerinti segítségnyújtás, lelki támasz nyújtása a betegnek és hozzátartozójának egyaránt;

A kórházi önkéntes tevékenység nem szorítkozik a betegágy melletti munkára, hanem például a betegek eligazodásának segítésében, adminisztratív tevékenységek ellátásában, idegen nyelvű szak-irodalom fordításában, tolmácsolásban, a kórház területén végzett környezetgondozásban vállalt feladatokat is felölelheti.

Szociális és jótékonysági:

 • idős emberek segítése egyénileg otthonukban (sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös főzés, takarítás, udvar rendbe tétele, favágás stb.);
 • idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között (sétáltatás, beszélgetés, szoba

Oktatási:

 • korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gyermekotthonban, sajátos nevelési igényű intéz-ményben;
 • bölcsődékben, óvodákban a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel;
 • oktatás idősek számára (például számítógép-használat, nyelvtanítás);

Kulturális és közösségi:

 • kulturális intézményekben múzeumpedagógiai vagy egyéb szolgálat elvégzése;
 • közösségi tevékenységek: katonasírok gondozása;
 • közgyűjteményben önkéntes feladatok ellátása;
 • bölcsődékben, óvodákban, idősek otthonában stb. kulturális program szervezése (például bábjáték, amatőr színielőadás, versmondás, prózafelolvasás, mesemondás, éneklés).

Környezet- és természetvédelemi:

 • parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése;
 • biciklitároló javítása, festése, kerítésfestés;

Katasztrófavédelmi:

 • Árvíz esetén pl homokzsákok pakolása;
 • az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős tevékenységek;
 • közös programok nehézséggel élő kortársakkal; bölcsődésekkel, óvodásokkal, idős emberekkel: sport, kézművesség, játék, főzés, egyéb közös programok;
 • közös programok (ünnepek, kézművesség, játék, farsang, közös műsor kialakítása, közös sütés, fodrászat).

III. Hol folytatható a közösségi szolgálat?

Iskolánk diákjai számára elsősorban egyházi intézményekbe szervezünk közösségi munkát. Ezen intézmények listája a Fogadó intézmények listája fülön olvasható. Természetesen lehetőség van arra is, hogy a diákok saját gyülekezetükben teljesítsék az önkéntes munkát.

Kérjük a szülőket és a diákokat, hogy a felmerülő új munkalehetőségekről minden esetben előzetesen tájékoztassák az osztályfőnököt, vagy a közösségi szolgálat szervezésével foglalkozó igazgatóhelyettest.(Szőkéné Mezősi Tímea)

IV. Hány órát dolgozhatnak a diákok, mit jelent az 50 óra?

1 óra= 60 perc, az utazás nem számít a munkaidőbe!
40 óra a minimálisan tevékenységgel folytatandó idő.
5-5 felkészítő és feldolgozó óra( Ha ez nem éri el a 10 órát, a fennmaradó időt tevékenységgel kell fordítani)

Az is szabályozott, hogy milyen korú tanulók, napi hány órát dolgozhatnak

 • 16 évnél fiatalabbak: tanítási szünet ideje alatt max napi 3, heti 12 óra
 • tanítási időben tanítási napon napi 2, heti 6 óra
 • tanítási időben tanítási napon kívül, napi 3 óra
 • 16-18 évesek: max napi 4,5 heti 18 órát

Pihenő idő

18 évnél fiatalabbak esetében 2 munkavégzés között legalább 14 óra pihenőidőt kell biztosítani. 20 óra és 6 óra között nem folytathatnak a 18 évnél fiatalabbak közérdekű önkéntes tevékenységet!

V. Dokumentálás

Tanulók

 • Közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitölteni( jel. tényét, a megvalósítását helyét, idejét, szülő egyetértő nyilatkozatát tartalmazza)
 • Közösségi szolgálati napló ( A/5-ös füzet)

Iskola

 • napló, bizonyítvány,törzslap megjegyzés rovatába kell beírni az adott tanévben teljesített órák számát.
 • Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki( iskolaváltás, érettségi esetén)
 • SZMSZ, Házirend, Ped. Programban rögzíteni kell a közösségi szolgálatra vonatkozó szabályokat.

Fogadó itézményeink listája

 • Evangélikus Országos Levéltár
 • Evangélikus Országos Könyvtár
 • Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház
 • Evangélikus Országos Múzeum
 • Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség
 • Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Gyömrő