Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Négy- és nyolcosztályos gimnázium Budapest szívében
hatter

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0262

A projekt kiemelt célja a hatékony környezeti nevelést is biztosító Deák Téri Evangélikus Gimnázium fejlesztése, amely mind működésében mind oktatásával hozzájárul a felnövekvő nemzedék, felelős, környezettudatos magatartásának kialakításához. Intézményünk vezetése elsődleges célul tűzte ki egy olyan modern, gazdaságosabban üzemeltethető és a szükségleteknek jobban megfelelő épületegyüttes kialakítását, mely jobban biztosítja a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételeket, ezért pályázati forrást keresve az energiafelhasználást kívántuk racionalizálni.

Az energetikai korszerűsítés két fő területre koncentrálódik:

Az épület határoló szerkezetei hőszigetelő képességének javítása, energetikai hatékonyság.

A meglévő fűtési rendszer korszerűsítése a fűtési energia felhasználás hatékonyságának növelésével.

A jelenlegi pályázati projekt keretében a Deák Téri Evangélikus Gimnázium épületének energetikai fejlesztése valósul meg. A projekt keretében a kedvezőtlen hőtechnikai paraméterekkel, korszerűtlen elektromos hálózattal, elavult fűtési rendszerrel és magas alap energiahordozó fogyasztással rendelkező épület, fűtési-, használati melegvíz rendszerének, fényforrásainak, valamint nyílászáróinak cseréje, utólagos padlásfödém hőszigetelése valósul meg.

Az épület energetikai felújításának közvetlen eredményei:

Az épület energetikai tényezői javulnak, az éves földgáz igény 702,57 GJ/a-val csökken, valamint a villamos energia igény 8 682 kWh/a-val csökken;

Az ÜHG-kibocsátás változás élettartamra vetítve (CO2ekv) 54,19 t/a (csökken);

Az éves üzemeltetési költség csökkenése 6 362 247,- Ft

2013. február hónap 11. napján pályázatot nyújtottunk be a következő felújítási feladatok elvégzésére:

– Födém hőszigetelés

– Nyílászáró csere

– Fűtéskorszerűsítés

– Világításkorszerűsítés

2013. november hónap 25. napján vehettük át az értesítést, mely a következőkről szólt: 85 % támogatási intenzitás mellett, 84 999 943 Ft támogatás nyertünk el.

Következő lépésként 2014. március hónap 5. napján aláírásra került a Támogatási Szerződés.

A szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása után 2014. július hónap 16. napján megkezdődhettek a kivitelezési munkák.

A kivitelezési munkák a pályázati dokumentációnak megfelelően, a lentebb ismertetettekkel összhangban valósultak meg.

A kivitelezés 2014. december hónap 3. napján a műszaki átadás-átvétellel befejeződött.

A Kivitelező Kft. nevében az építésvezető az építményt (födém hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, világításkorszerűsítés) kiváló minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a kiviteli terveknek és az építési engedélynek megfelelően átadta.

A műszaki ellenőr ezt megerősítette, valamint igazolta, hogy a felújítás a fenti napon mennyiségi- és minőségi hiány nélkül átvehető. Tájékoztatása szerint a kivitelezés a pályázatban vállalt célokkal összhangban valósult meg.

Az Intézmény képviselője a beruházást átvette.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében nyújtott, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával megvalósult a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium épület-energetikai korszerűsítése.

A projekt tényszerű adatai:

A projekt kedvezményezettje és helyszíne: Deák Téri Evangélikus Gimnázium

1052 Budapest, Sütő u. 1. hrsz.: 24362

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 84 999 943 Ft

weboldal: http://deakteri.hu

Közreműködő Szervezet: NFM 1134 Budapest, Váci út 45. www.nkek.hu

A projekt időszak: 2014.03.05. – 2014.12.03.

Irányító Hatóság: Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.)

Kivitelező: BENTATEAM Kft.

Tervező: Alternatív Energia Centrum Kft.

.

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium épületének megvalósult energetikai korszerűsítésének részletes ismertetése a pályázati dokumentáció alapján

1052 Budapest, Sütő utca 1. hrsz.: 24362

 1. A projekt helyszín rövid ismertetése

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium épülete 1052 Budapest, Sütő utca 1. alatt helyezkedik el. A telek trapéz alakú, oldalai a Duna felé „zárnak össze”. A pályázattal érintett épület zártsorú beépítésű telken található, nincs fizikai elkülönülés.

A gimnázium önálló jogi személy, amely a működésére juttatott anyagi eszközökkel – az igazgatótanács által jóváhagyott költségvetés keretei között – önálló felelősséggel gazdálkodik. Alapítója és fenntartója a Magyarországi Evangélikus Egyház.

Az intézmény fenntartó által meghatározott osztályainak száma: 12

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 404 fő

A gimnázium a Magyarországi Evangélikus Egyház négy és nyolcosztályos tagozattal működő, világnézeti alapon szerveződő középfokú nevelési-oktatási intézménye.

Az intézmény alaptevékenysége:

 • általános középfokú oktatás

Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek:

 • munkahelyi étkeztetés

 • egyéb nem bolti kiskereskedelem (iskolán belüli tankönyvterjesztés)

 • iskola-egészségügyi ellátás

 • sportkörök, sportosztály működtetése

 • iskolai könyvtár működtetése

 • máshová nem sorolt egyéb oktatás

 • Felnőttoktatást az intézmény nem folytat.

Az Intézmény az év 200 napján, teljes kihasználtsággal üzemel. Az üzemeltetéshez elektromos áramot és földgázt használnak. Megújuló energiát nem hasznosítanak. A fűtési és a használati melegvizet gáz üzemű berendezésekkel állítják elő.

Az épületben két fűtési rendszer található. Az épület nagy részét a központi kazánház fűti, míg néhány iroda helyiségnek elkülönült gázkazános fűtési rendszere van.

A vezetékes földgázt a Főgáz ZRt. biztosítja az Intézmény részére. Az Intézmény területén 4 db gázóra található, amelyeknek fogyasztását két számlán számolják el. A számlák havi és éves elszámolásúak. A pályázatban a földgázfogyasztást a számlák alapján mutatjuk be. A négy gázóra közül a 400631645 gyártási számú G4-es gázmérő méri az intézmény konyhatechnológiai gázfogyasztását, továbbá a 432203 gyártási számú G4-es gázmérő méri az intézmény oktatási célú technológiai gázfogyasztását, amiknek értékeit a pályázat szempontjából figyelmen kívül hagyjuk. Az intézmény fűtési és használati melegvíz előállító rendszerének gázfogyasztását a maradék két gázóra méri. A gazdasági irodák fűtése jelenleg önálló rendszeren üzemel. A G4-es gázmérő gyártási száma 0022364795. a negyedik 0015069632 gyártási számú G40-es gázmérő méri az Intézmény többi helyiségének fűtési és használati melegvíz előállító rendszerének a gázfogyasztását.

Az Intézményben az elektromos áramot a Budapesti Elektromos Művek NyRt. biztosítja. Az Intézményben egy darab 3 fázisú elektromos mérőóra található, gyártási száma: 9900390427. A számlák éves elszámolásúak. A pályázatban az elektromos áramfogyasztást az elszámoló számlák alapján mutatjuk be.

2009-ben az első emeleti elektromos és világítási hálózat felújításon esett át, egyéb korszerűsítésről nem tudunk.

 1. A fejlesztéssel1 érintett épület rövid ismertetése

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium 1052 Budapest, Sütő utca 1. Hrsz.: 24362 szám alatt működik. Az ingatlan műemléki védelem alatt áll. Műemléki törzsszáma: 15451. Az építési tevékenység a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 1. melléklet 12. pontja alapján építési engedélyköteles. Az építési engedélyezési dokumentáció beadásra került, az engedélyezési eljárás –Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata által kiadott átvételi elismervény szerint – folyamatban van. A pályázattal érintett telek a Helyi Építési Szabályzat szerint VK-V (városközpont) övezeti besorolásba tartozik. A tervezett energetikai korszerűsítés során a beépítési adatok nem változnak.

Az épületet 1864-ben építették, a 3. emelet későbbi ráépítéssel készült. A telek és a beépítés adottságai alapján a ház alaprajza „V”-alakot formáz, beépítése zártsorú. Az oldalakon egy-egy hosszfalas szárny található, kéttraktusos kialakításban. A termek, használati helyiségek foglalják el az utcai traktust, az oldalfolyosó pedig az épült belseje felőli teret. A telek szűkössége szabta lehetőségek következtében a templom felőli részen kis trapéz alakú, részben (a pincében) beépített udvarocska foglal helyet, majd a szárnyak egymáshoz közeledésével ez az udvar eltűnik, itt van az épület egyetlen lépcsőháza.

Ez után a kellő megvilágítás miatt az összecsatlakozó folyósok enyhén kiöblösödnek, kialakítva egy aulateret, mely világítóudvarként szolgál. Az elkeskenyedő trapéz „csúcsán” a két traktus gyakorlatilag összeér, ide kerültek a reprezentatív terek, az irányítás funkciói.

Az épület teljesen alápincézett, földszint, 1., 2., és 3. emeletes kialakítású. Homlokzata késő romantikus. Az épület legértékesebb része az épület térre néző részén a 2. emeleten található, két emelet magasságú reprezentatív nagyterem, mely a 3. emeleten öntöttvas gyámos karzatokkal bír.

Az oktatási intézmény pinceszintjén gépészeti helyiségek, műhely, tárolók és termek találhatók. A földszinten helyezkedik el a tornaterem az öltözőkkel, az orvosi szoba, könyvtár, iroda, konyha, valamint az étkezde. Az emeleteken kaptak helyet a tantermek, szertárak, vizesblokkok, irodák, igazgatói- és tanári szobák.

  1. A fejlesztéssel érintett épület rövid szerkezeti ismertetése

2012 márciusában helyszíni szemlét tartottunk és felmértük az épületet. A rétegrendeket és a meglévő szerkezetek állapotát a felmérési terveink, a részünkre bocsátott korábbi tervrajzok, valamint helyszíni szemrevételezés alapján állapítottuk meg. Az épület műemlék mivoltából kifolyólag a KÖH-el több alkalommal egyeztettünk, a terveket ennek megfelelően készítettük el.

Meglévő állapot

A ház szerkezeti rendje hosszfalas, falazóanyaga tömör tégla. Öt szintes, tetőtere nincs beépítve. A pinceszint és a földszint térlefedése hárompontos kosárívű, illetve szegmensívű donga. Az aula lefedése acélgerendás kialakítású, a földszinten többlet vakolat felhordásával kupolaformára alakítva. Az emelteken feltehetően poroszsüveg födémmel találkozunk. Az épület főhomlokzata felöli traktusban hevederívekre dolgozó síkmennyezetet látunk. 

1

A zárófödém a traktusok esetében csapos gerenda, a lépcsőház feletti tér itt is acélgerendás, szintúgy a világítóudvar/aula födéme is. A nagyterem fesztávjának áthidalásra két szegecselt övű tartó szolgál. 

2

A tetőszerkezet kétszeres függesztő-feszítőműre épül fel, az ereszképzést a székoszlopokhoz, és a függesztőmű dúcaihoz lehorgonyzott csonka kötőgerendákhoz kapcsolódó váltó és fiókgerendákkal oldották meg. Kis eltérést a nagyterem födéme mutat.

A fedés a „nagy” hajlásszögű részeken kettős cserépfedés, az alacsony hajlásszögű részen pedig korcolt fémlemez.

Az épület nyílászárói kétarcúságot mutattak egykor és ma is. A használati helyiségek homlokzatán pallótokos kialakítással rendelkeztek, a belső udvar felől egyszerű gerébtokok voltak. A pallótokot a ’90-es években felújították/átalakították, ugyanis a minimális nedvességvédelmi követelmények biztosítására is alkalmatlan konstrukciójánál fogva, beáznak. A pallótok külső oldalára egyszerű szűkített gerébtokot csavaroztak, így az ablakot a műszaki követelmények szempontjából használhatóvá tették egy iskolában. 

3

Az épület homlokzata vakolatdíszítéssel rendelkezik.

Az épület kéményeit a legutóbbi felújításkor/átalakításkor visszabontották, csonkjaik megtalálhatóak a padlástérben.

Tervezett állapot

A tetőtérben a födémre 15cm vastagságban kőzetgyapot hőszigetelést helyezünk el, mellyel min. 1,50 m-t „ráfordulunk” a födémet áttörő szerkezetekre, majd a hőszigeteléssel „kimegyünk” a padlás eresz-széléig. Az aula/világító udvar oldalát a padlás teljes magasságában hőszigeteljük. A padlásfeljáró ajtaját passzítjuk, falcába tömítést helyezünk el. A kukatároló felé nyíló ajtónál szintén tömítést helyezünk a szárny falcába. 

4(13. kép)

A nyílászárók (utcai homlokzat, ablakok és díszterem ajtajának) felújításánál külön vizsgálat szerint, eredeti állapotának megfelelően, felújítjuk a ’90-es években „ráépíttet” gerébtokot. Ez fentről lefelé csökkenő mennyiségben, az oldalszárnyak sarkaitól a telek „csúcsáig” szintén csökkenő volumenben rongálódott, festése mállott, felvált, a faelemek helyenként a csapolásnál korhadásnak indultak, több helyütt a ráépített keret már vészesen mozog, meglazult. A felújításba a meglevő vasalatok felújítása, a sérült régiek javítása vagy újraöntése, valamint visszahelyezése is beletartozik. A szárnyak tekintetében, a külső szárny felújított vagy újragyártott gerébtok- szárny szimpla üvegezéssel, a belső csökkentett vastagságú 3-6-3 égetett hővisszaverő bevonatú fémgőzös üvegezéssel készül, emiatt a belső szárny falcmélységét meg kell növelni, falcoldalra 1-1cm vtg. szegélyléc kerül felhelyezésre. A belső szárny tömítést kap, a külső szárnyba a bepárásodás veszélye miatt tömítést nem lehet helyezni. 

5

A belső udvar nyílászárói szimpla gerébtokos kivitelűek, ezek felújítása a szárny falcának megnövelésével elhelyezett 3-6-3 hőszig. üvegezéssel történik. A szárny itt tömített kivitelben készül.

Megvizsgáltuk a külső hőszigetelés lehetőségét. Az épületen elhelyezett díszítőelemek levétele és szigetelés utáni visszahelyezése rendkívül költséges, és a külső beavatkozás esetén sérülnének, ezért a KÖH nem járult hozzá a beavatkozáshoz.

  1. Épületgépészeti rendszerek rövid ismertetése

A gépészeti rendszerek nagyobb része több mint 30 éve üzemel. Kivétel néhány radiátor, melyek cseréje a közelmúltban megtörtént. Az épület hőközpontja a belső udvar alatti pinceszinten épült. A hőközpont tetőszerkezete üvegezett hasadó-nyíló felülettel készült. A hőközpontban jelenleg 4db FÉG-VESTALE AF-105 típusú 80/60ºC hőfoklépcsővel üzemelő, külső hőmérsékletről vezérelt modul gázkazán üzemel. A kazánokhoz tartozik 1db MK-4 típusú HMV és 1db ART-65 fűtési szabályozó modul. Az épület hőleadói dunaújvárosi III. és IV. oszlopos acéllemez tagos radiátorok, II. oszlopos öntöttvas tagos radiátorok, valamint DUNAFERR Lux acéllemez lapradiátorok: 500mm-es, 600mm-es, 900mm-es és 1000mm-es építési magassággal.

A radiátorok az előremenő ágban termosztatikus szeleppel, a visszatérő ágban pedig sarok csavarzattal kötnek a strang vezetékre. A termosztát szelepfej sok helyen hiányzik. Néhány helyen (például a pince szinten) kézi radiátor szeleppel készültek a radiátor bekötések.

A földgáz a Bárczy I. utca felöl 4”-os járdába épített, közterületi elzáróval szerelt, fekete acélcsővel szerelt földi csatlakozó vezetéken érkezik, majd külső főfalon keresztül a pinceszinti gázfogadó helyiségbe jut. Itt egy G40-es, 40m3/h-ás gázmérő van felszerelve. A gázfogadó helyiség a külső tér felé közvetlen esővédő zsaluval kiszellőzik. A gázfogadóból indul el a pince mennyezetére szerelt 4”-os fekete acélcsővel szerelt fogyasztói gázvezeték a hőközpont felé, a 4db FÉG modul gázkazán ellátására.

A hőközpont előtti fogyasztói vezetékbe gázmágnesszelep és főelzáró van beépítve. A gázkoncentráció érzékelő berendezés a hőközpont bejárata mellett található. A hőközpont el van látva óránkénti 10 szeres légcserét biztosító vész szellőztető ventilátorral is. A kazánok égéstermékét H=32m magasságú, falazott, 38*38cm belméretű, bélelt kürtő segítségével vezetik a tetősík fölé. A béléscső átmérője DN 275 mm.

A gazdasági irodák gázfogyasztását külön óra méri. A Bárczy utca felőli 4”-os földi csatlakozó vezetékről ágazik le az 1” méretű csatlakozó vezeték, mely a pinceszinten halad és födémáttörésen keresztül éri el a földszinti folyosót. Az itt található G4-es, 4m3/h-ás fogyasztásmérő kizárólag a gazdasági irodák gázfogyasztását méri. Innen indul el a főfalra szerelt 1”-os fekete acélcső fogyasztói gázvezeték az 1 db gáztűzhely, 1 db FÉG C18 típusú fali kazán és 1 db V-4 típusú gázvízmelegítő a berendezési tárgyak ellátására.

Az épület részére központi HMV rendszer készít a HMV-t. A régi Fűtőber MVT bojlerek ma már csak puffer tárolóként üzemelnek. Felfűtésükről a FÉG MK-4 típusú modul gondoskodik. A gazdasági irodákban V-4 típusú kéménybe kötött átfolyós üzemű gáz vízmelegítő biztosítja a HMV-t.

   1. Fűtési rendszer(ek) rövid ismertetése fejlesztés előtt és után

Meglévő állapot

A kazánokat 1990 előttiek, teljesítményük: 4*122kW. A fűtési rendszer 1db 500 literes és 1db 300 literes zárt, membrános tágulási tartállyal rendelkezik. Fűtési körök: 1.kör, hőleadók részére. Az ART-65 modulba épített 2db Wilo TS 65/110 típusú keringető szivattyú működteti a kört. A modul tartalmaz háromjáratú keverő szelepet is. A kör fekete acél vezetékkel dunaújvárosi III. és IV. oszlopos acéllemez tagos, II. oszlopos öntöttvas tagos, valamint DUNAFERR Lux acéllemez lapradiátorral szerelt. Erre kötnek a pincei és emeleti légkezelők, melyeket nem üzemeltetnek. 2.kör HMV kör, bojlerek részére. A régi bojlerek ma már csak puffertárolóként üzemelnek. Felfűtésükről az MK-4 típusú HMV modul gondoskodik. 

6

7

A gazdasági irodákban, az iskola rendszerétől függetlenül üzemelő radiátoros kör épült. Hőtermelője FÉG C18-as fali gázkazán, mely falazott és bélelt kéménykürtőn keresztül vezeti az égésterméket a tetősík fölé.

Tervezett állapot

A FÉG modul kazánokat és az irodai falikazánt leszereljük az osztó-gyűjtővel együtt. A beépítendő 2db új kazán típusa Baxi Luna Duo-tec MP 1.90. A kazánok először egy hirdraulikai váltóra dolgoznak, a hidraulikai váltó szekunder oldalára az osztó-gyűjtő csatlakozik. 1kör HMV. 2.kör pinceszinti radiátoros kör. 3.kör pinceszinti légkezelő kör. 4.kör földszint+1.emelet északi szárny radiátoros kör. 5.kör földszint+1.emelet déli szárny radiátoros kör. 6.kör 2.emelet radiátoros kör. 7.kör díszterem légkezelő kör. 8.kör 3.emelet radiátoros kör. A régi radiátorok helyére új Vogel&Noot radiátoros rendszert terveztünk 70/50°C-os hőfoklépcsővel, ennek következtében változik a hőleadó felület.

8

A radiátorokra termosztatikus szelepet, és visszatérő csavarzatot helyezünk. A fűtési vezetékeket KAN-THERM horganyzott lágyacél csővel terveztük.

9

Az épület fűtési költségének mérésére az osztó-gyűjtőn körönkénti hőmennyiségmérőket helyezünk üzembe. A fűtés hatékony szabályzását zónánként elhelyezett heti programozású termosztáttal végezzük.

   1. Használati melegvíz (HMV) előállítás és felhasználás rövid ismertetése fejlesztés előtt és után

Meglévő állapot

Az épület használati melegvíz igényét 1db FÉG MK-4 HMV modul biztosítja a kazánok hőjéről. A modul névleges teljesítménye 240 liter/perc. Az elkészített HMV-t meglévő 2 db kb. 350 liter névleges űrtartalmú fekvő bojler tárolja. A gazdasági irodákban V-4 típusú kéménybe kötött átfolyós üzemű gáz vízmelegítő biztosítja a HMV-t.

10

Tervezett állapot

A meglévő bojlereket, FÉG VESTALE modulkazánt és a HMV készítő modult leszereljük, Új 750 literes 1 db belső hőcserélővel rendelkező tárolót telepítünk, mely az új osztó-gyűjtőről kapja az üzemeléséhez szükséges melegvizet. A körbe hőmennyiség mérőt, Wilo Stratos PICO 25/1-6 keringtető szivattyút, és beszabályozó szelepet is beépítünk.

11

   1. Hűtési és szellőzési rendszerek rövid ismertetése fejlesztés előtt és után

Mesterséges szellőző rendszer

Meglévő állapot

1. A pinceszinten létesült befúvó és elszívó légcsatorna hálózat a hozzá tartozó befúvó légkezelővel, mely kalorifert is tartalmaz. Az elszívás 1db ventilátor segítségével történik. A rendszer légforgalma 2100m3/h. A légkezelő ÉPCOOP gyártmányú és EB-F-H 2,0 típusú, külső nyomása 380Pa. A friss levegőt a belső udvarból vételezzük és a friss levegő vétellel ellentétes irányba dobjuk ki.

12

Tervezett állapot

A meglévő szellőző rendszerek jelenlegi állapotukban üzemelnek tovább. A rendszerek működéséhez szükséges fűtési célú melegvizet az új osztó-gyűjtő 1-1 köréről biztosítjuk.

   1. Épületvillamossági rendszerek bemutatása

Meglévő állapot

Az épület áramszolgáltatói betáplálása az épület főbejárati előterében található. Az áramszolgáltatói betápfejnél lévő biztosító értéke 3x125A. Az épület elektromos fogyasztásmérője az áramszolgáltató tokozott szekrénye mellett a földszinti folyosó főfalra szerelve található. A főelosztó és alelosztó szerelvények az épülettel egykorúak.

A főelosztó szekrényen belül meglévő vezetékezés a nagyobb részben hiányzó feliratok miatt nem áttekinthető. Az épületben lévő elektromos hálózat is nagy részben eredeti, elmondás szerint azon csak kisebb javításokat végeztek el. A teljes erősáramú hálózat állapota vegyes, találhatók rendkívül régi szerelvények és biztosítékok (1980-as évek), de található viszonylag újabb kivitelű is (1990-es évek). Az épületben található kapcsolók és dugaszoló aljzatok szintén elavultak. Kivételt képez a teljes első emeleti villamos hálózat, mert ezt 2009-ben szakszerűen és dokumentálva felújítottak. A fénycsöves világítótestek nagy részét szinte mindenütt már cserélték, korszerű tükrös, elektromos gyújtóval ellátott lámpatestekre. Az épületen található villámvédelmi hálózat. Az épületben található elektronikus tűzjelző rendszer, Notifier típusú, címezhető érzékelős központtal. Rendelkezésre áll a kötelezően vezetendő tűzjelző üzemeltetési napló, és élő szerződés van tűzjelző rendszert karbantartó szakcéggel.

Tervezett állapot

A világítást a meglévő 541 db hagyományos izzó és fénycsöves lámpatest cseréjével tesszük energiatakarékossá. A fényforrások számát megvilágítási számítás alapján állapítjuk meg, így nem kerül a szükségesnél több fényforrás beépítésre. Az összes lámpa egyidejű működtetésének elektromos fogyasztása 38233 W. A tervezett állapotban is 541 db lámpatest üzemel. Tervezett állapotban az összes lámpa egyidejű működtetésének elektromos fogyasztása 27380 W. Az új világítótestek energia igénye a meglévő hálózat terhelését csökkenti. Napelemes rendszer telepítésre nem kaptunk engedélyt.

14

1 „Fejlesztés” alatt azt a kiválasztott fejlesztési javaslatot érjük, mely a projekt keretében megvalósul.